Regulamin

1. Strony transakcji

Sprzedawca:

Heuristic

38-400 Krosno

Pużaka 51B

NIP: 684-235-47-47

Zamówienie w sklepie internetowym wirtualizer.pl może złożyć każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zameldowana na pobyt stały lub tymczasowy na terytorium RP oraz każda osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium RP.

2. Przedmiot transakcji

Cena wszystkich produktów jest ceną brutto i jest wyrażona w złotych polskich.

Wiążąca dla stron jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Również inne informacje zawarte na stronie sklepu oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią z momentu złożenia zamówienia przez Klienta.

Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen produktów (usług) znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych produktów i usług do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

Opisy produktów są własnością Heuristic.

3. Zamówienia   

Warunkiem realizacji zamówienia jest:

  • prawidłowe wypełnienie formularza zamówień

  • podanie prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu, adresu e-mail oraz numeru telefonu, umożliwiającego naszemu pracownikowi weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić w ciągu 3 dni roboczych.

Pracownik sklepu potwierdzi telefonicznie lub pocztą elektroniczną przyjęcie zamówienia oraz w zależności od wybranego przez Państwa sposobu płatności - prześle dalsze instrukcje.

W przypadku przelewu - momentem dokonania płatności jest moment wpłynięcia przelewu na konto Sprzedającego.

Na każdy sprzedany produkt (usługę) Sprzedawca wystawia paragon lub fakturę, który zostanie wysłany w postaci pliku PDF na adres e-mail. Nabywca upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury (paragonu) bez jego podpisu.

Moment telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez sprzedawcę jest ostatnią okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia przez kupującego.

4. Sklep zastrzega sobie prawo

  • Odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji z powodu innych ważnych przyczyn ekonomicznych lub logistycznych.

  • W przypadku wybrania płatności w formie przelewu - do anulowania zamówienia jeżeli nie uregulowano przelewu w odpowiedniej kwocie w terminie maksymalnie 7 dni od daty złożenia zamówienia.

Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego postanowień Regulaminu, Sprzedawca jest uprawnione do unieważnienia złożonego zamówienia.

5. Formy płatności

Za zamówiony towar można zapłacić w następujący sposób:

  • Przelew na konto bankowe Sprzedającego

  • Płatność online - poprzez operatora płatności Tpay

6. Reklamacje

Reklamację prosimy składać w formie pisemnej wysyłając je na adres info@wirtualizer.pl. E-mail powinien zawierać nr zamówienia i opis problemu.

7. Gwarancja

Sklep udziela gwarancji na zakupione usługi na czas 12 miesięcy od momentu przekazania produktu lub wykonania usługi. Szczegółowe informacje odnośnie gwarancji zostały opisane w dokumencie Licencji użytkownika końcowego.

8. Postanowienia końcowe

Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Błędne wskazania na skutek błędów czy też opóźnień w aktualizacji ceny produktu (usługi) nie może stanowić podstawy do wysuwania roszczeń wobec sprzedawcy.

Wszystkie produkty i nazwy, i znaki handlowe publikowane na stronach sklepu internetowego są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Złożenie zamówienia oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Heuristic danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 Nr.101, poz.926 z póź. zm.) i nie będą udostępniane osobom trzecim. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystania lub ich usunięcia.
 

W sprawach nie uregulowanych powyżej stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych w naszym sklepie, możesz złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/