Licencja na system Wirtualizer

Licencja użytkownika końcowego systemu

Wirtualizer EMS


Obowiązuje od dnia 01.01.2020

 

SŁOWNIK

1.    Program - oznacza oprogramowanie Wirtualizer EMS, stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, służące do zarządzania treścią witryny www.
2.    Serwis www - oznacza zbiór stron internetowych, stanowiących materiały przeznaczone do zamieszczenia i przeglądania w Internecie za pomocą wyspecjalizowanego oprogramowania komputerowego, dostępnych dla użytkowników pod jednym adresem domenowym.
3.    Wdrożenie – parametryzacja Programu mającą na celu utworzenie w pełni funkcjonalnego serwisu www obsługiwanego przez Program.
4.    Dokumentacja - oznacza dokumentację Programu wraz z instrukcją obsługi Programu, dostarczaną w postaci elektronicznej wraz z Programem. Dokumentacja stanowi utwór, do którego prawa przysługują Licencjodawcy.
5.    Aktualizacje - oznaczają kolejne wersje Programu, które Licencjodawca udostępnia.
6.    „NoBrand” – dodatkowo płatna wersja Programu bez oznaczenia kto jest jego Producentem.
7.    Producent Programu – firma Heuristic, 38-400 Krosno ul. Pużaka 51B, tel. 697057123, NIP 684-235-47-47.
8.    LICENCJODAWCA – Wykonawca, Producent.
9.    LICENCJOBIORCA – Zamawiający, Nabywca.

§ 1

1.    Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie licencji na korzystanie z pojedynczej kopii Programu Wirtualizer EMS dla jednej domeny podanej Licencjodawcy przez Licencjobiorcę.
2.    LICENCJODAWCA w dacie zapłaty wynagrodzenia udziela LICENCJOBIORCY na czas nieokreślony, niewyłącznej, przenoszalnej warunkowo i odpłatnej licencji na korzystanie z Programu (z zastrzeżeniem, iż wartość tak udzielonej Zamawiającemu licencji zawiera się w wynagrodzeniu za przedmiot niniejszej Umowy) w zakresie następujących pól eksploatacji:
a.    instalacji, używania (uruchamiania) Programu na pojedynczym komputerze (serwerze) LICENCJOBIORCY, na jednej domenie;
b.    używania Programu zgodnie z jego przeznaczeniem;
c.    sporządzania dowolną ilością kopii zapasowych Programu w celach archiwizacji danych lub jako kopie bezpieczeństwa, bez prawa do uruchamiania tychże kopii zapasowych oddzielnie w stosunku do pierwotnie uruchomionej wersji;
3.    Licencja jest przenoszalna warunkowo, tzn. LICENCJOBIORCA może odsprzedać licencję innemu podmiotowi, jednak w takim przypadku samemu traci prawo do korzystania z licencji.
4.    Licencja udzielana jest dla domeny podanej przez Zamawiającego. W przypadku migracji serwisu www do innej domeny, LICENCJOBIORCA traci prawo do korzystania z klucza wygenerowanego dla dotychczasowej domeny.

§ 2

1.    Wszelkie znaki graficzne zawarte w Programie są wyłączną własnością Producenta Programu, a LICENCJOBIORCA nie nabywa do nich żadnych praw.
2.    LICENCJOBIORCA nie nabywa żadnych praw do Programu poza tymi, które wyraźnie wynikają z treści niniejszej umowy.
3.    Prawa autorskie do Programu, które przysługują Producentowi Programu, obejmują cały kod Programu, zastosowane rozwiązania technologiczne w Programie, układ i dobranie elementów administracyjnych, kompozycję stron administracyjnych, wszystkie opisy Programu, strukturę katalogów, wszystkie struktury danych i przekazaną Dokumentację.

§ 3

1.    LICENCJOBIORCA przyjmuje do wiadomości, że Program można zainstalować tylko na serwerach spełniających warunki techniczne systemu.
2.    LICENCJOBIORCA nie może w żadnej postaci kopiować lub w inny sposób zwielokrotniać Programu o ile nie jest to dozwolone w ramach niniejszej umowy.
3.    LICENCJOBIORCA ma prawo do modyfikowania kodu źródłowego Programu tj. np. zmieniania kodu, dekompilowania, adoptowania programu do innych celów.  W przypadku podjęcia w/w działań LICENCJOBIORCA traci prawo do gwarancji oraz możliwość korzystania z aktualizacji Programu.
4.    LICENCJOBIORCA nie jest uprawniony do rozpowszechniania Programu, udzielania licencji lub sublicencji, dzierżawy lub najmu.

§ 4

1.    LICENCJOBIORCA, który używa Programu, zobowiązany jest umieścić na swojej stronie internetowej, która działa w oparciu o Program, informację, że została ona wykonana za pomocą Programu.
2.    Informacja ta musi znaleźć się na każdej podstronie serwisu, wyrażona za pomocą napisu „Sklep internetowy Wirtualizer” linkującego do serwisu www.wirtualizer.pl
3.    Zobowiązania, o których mowa w §4 ust. 1 i 2 nie dotyczą LICENCJOBIORCY, który nabył Program w wersji „NoBrand”.

§ 5

1.    LICENCJOBIORCA zgadza się na umieszczenie informacji o dokonanym wdrożeniu Programu w materiałach reklamowych Producenta Programu.
2.    LICENCJODAWCA umożliwi LICENCJOBIORCY zakup Aktualizacji Programu uwzględniającego nowe rozwiązania lub poprawienie funkcjonalności zakupionej wersji na zasadzie odrębnej umowy. W okresie 12 miesięcy od nabycia Programu aktualizacje będą bezpłatne.

§ 6

1.    LICENCJODAWCA ponosi odpowiedzialność za szkodę wywołaną nieprawidłowym działaniem Programu do wysokości ceny licencji.
2.    LICENCJOBIORCA będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
3.    LICENCJODAWCA nie ponosi odpowiedzialności za żadną szkodę, poniesioną przez LICENCJOBIORCĘ w wyniku używania Programu, a w szczególności za utracone korzyści z powodu jego czasowego nieprawidłowego działania.

§ 7

1.    LICENCJOBIORCA może przenieść prawa wynikające z licencji na inną osobę, jednakże w takim przypadku traci prawo do korzystania z Programu.
2.    Przeniesienie praw może się odbyć tylko co do osoby LICENCJOBIORCY, nie w stosunku do domeny. Przeniesiona licencja obowiązuje wyłącznie do domeny, do której została wydana.
3.    Wszelkie prawa przechodzą na nowego nabywcę licencji wyłącznie gdy nabywca złoży pisemne oświadczenie, że akceptuje postanowienia niniejszej umowy. Oświadczenie takie dla skuteczności zbycia musi być doręczone LICENCJODAWCY listem poleconym.
4.    LICENCJOBIORCA nie może czasowo przenosić praw wynikających z licencji.

§ 8

1.    Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą stron w postaci pisemnej, pod rygorem nieważności.
2.    W razie stwierdzenia naruszenia praw autorskich LICENCJODAWCY lub postanowień §4 lub §5, LICENCJODAWCA jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie LICENCJOBIORCY, a w przypadku braku możliwości porozumienia się między stronami jest uprawniony do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym.
3.    Konsekwencją rozwiązania niniejszej umowy LICENCJOBIORCA zobowiązany do zaprzestania korzystania z Programu oraz usunięcia wszystkich posiadanych przez siebie kopii programu.
4.    Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej umowy okażą się z przyczyn niezależnych od LICENCJODAWCY nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia umowy będą nadal ważne, a strony umowy zobowiązują się do takiego ułożenia swoich spraw i wspólnych interesów, aby cele określone w niniejszej umowie zrealizować w inny, zgodny z prawem i możliwy do wykonania sposób.

§ 9

1.    Niniejsza Umowa jest rządzona prawem polskim.
2.    Strony deklarują gotowość rozwiązywania ewentualnych sporów wynikłych z realizacji niniejszej umowy na drodze wzajemnego porozumienia.
3.    W przypadku braku porozumienia wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywać będą właściwe sądy powszechne.